Üyelik Sözleşmesi

ÜRETEN KADIN İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta CUMHURIYET MAH. TEVFIK FIKRET CAD. ULUKENT CADDESİ NO: 58 IÇ KAPI NO: 15 EFELER/ AYDIN adresinde bulunan sosyal girişimci ve işletme sahibi Selma YILMAZ - uretkazan.com ("ÜRETKAZAN") ile diğer tarafta imza sayfasında kaşesi bulunan satıcı ('ÜRETEN KADINLAR") aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dahilin de akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. ÜRETKAZAN ve ÜRETEN KADINLAR ayrı ayrı "Taraf', birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşmenin ekleri ve Platformda sunulan ÜRETKAZAN hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşme'nin ayrılmaz birer parçası olacaktır.

Şöyle ki ;

1- ÜRETEN KADIN, ÜRETKAZAN tarafından yönetilmekte olan açık pazar modeli e-ticaret platformuna üye olarak ürettiği ürün ve hizmetleri güvenilir bir pazaryerinde satış olanağına kavuşarak gelir elde etmek,

2- Diğer pazar yerlerine kıyasla ürün bedeline göre belirlenen sembolik 0,05 kuruşluk komisyon tutarı (EK-3) ile ÜRETEN KADINA ürettiği üründen daha çok gelir sağlamak,

3- ÜRETKAZAN da ÜRETEN KADIN'ın Pazar yerine eklediği ürün ve hizmetler ile hem gelir elde etmesini sağlamak hem de ürün ve hizmetlerin satışında oluşacak %5 oranında bağış bedelinin; Pembe İzler Kadın Kanserler derneği, Buldan Eğitim Vakfı, ESEV Vakfı, Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER), Gülmek İyileştirir Derneği, Köy Okulları Gelişim Derneği (KOG) veya Kız Çocukları Eğitim Derneğine (Kızçev) yatırılacak olmasının manevi doyumu ile daha da çok satış yapma imkanı sunmaktır.

ÜRETEN KADIN, işbu Sözleşme ile ÜRETKAZAN'ı kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılardan ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin ÜRETKAZAN'a yapılması ile Alıcıların ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını ayrıca kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağını bildiğini Beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

Bu hususlar ve ticari ilişki çerçevesinde Taraflar işbu Sözleşme'de belirtilen şartlarda mutabık kalmışlardır.

1.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.1. ÜRETEN KADIN sıfatını kazanabilmek için, öncelikle "üyelik koşullarını sağlayacak belgeler listesi" ("Ek1")'inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. ÜRETEN KADIN tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, ÜRETKAZAN ÜRETEN KADIN’ın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır.

1.2. ÜRETEN KADIN, Platformda satışa sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri tam ve/veya gereği gibi (markası, cinsi, rengi, bedeni ve adedi belli olan), eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak Alıcı'ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.3. ÜRETEN KADIN, her türlü reklam ve ilanın Platformda yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için ÜRETKAZAN ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜRETKAZAN münhasıran kendi takdirinde olmak

üzere ÜRETEN KADIN'ın Platformdaki herhangi bir ürününü sebep göstermeksizin satışa kapatma hak ve yetkisine sahiptir.

1.4. ÜRETEN KADIN, ÜRETKAZAN’a üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. ÜRETEN KADIN'ın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen ÜRETKAZAN’ın sorumluluğundadır. ÜRETEN KADIN kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk ÜRETEN KADIN'ın kendisine ait olacaktır. ÜRETEN KADIN'ın şifresi kullanılarak ÜRETKAZAN aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde ÜRETEN KADIN, ÜRETKAZAN’ın bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

1.5. ÜRETKAZAN Platformun tam ve gereği gibi çalışabilmesi için Platformda her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla ÜRETKAZAN, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir.

1.6. Ürün Bedeli satın alma anında ÜRETEN KADIN adına ÜRETKAZAN tarafından Alıcıdan tahsil edilecek ve ÜRETEN KADIN işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair taahhütlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetlerden faydalanabilecek ve Platformdan gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır.

1.7. ÜRETEN KADIN, Alıcıyla yalnızca Platform üzerinden sözleşme akdedecek ve sadece Platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. ÜRETEN KADIN, Alıcının Platformdan ileteceği, kendisiyle her ne surette olursa olsun Platform dışında iletişime geçme ve/veya Alıcının Platform dışında satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecek, her ne surette olursa olsun Alıcılarla Platform dışında herhangi bir hukuki ilişki kurmayacak, herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyecektir. ÜRETEN KADIN ÜRETKAZAN'nın bilgisi olmaksızın her ne surette olursa olsun Alıcılarla iletişime geçmeyecektir. Şu kadar ki Alıcıların doğrudan ÜRETEN KADIN’a ait alışveriş kanallarından iletişime geçmesi işbu maddenin istisnasıdır. Herhangi bir tespiti halinde satıcının profili askıya alınacaktır.

1.8. ÜRETKAZAN tarafından ÜRETEN KADIN 'ın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha ÜRETKAZAN platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde ÜRETEN KADIN, başka bir kullanıcı hesabıyla Platforma üye olamaz. ÜRETEN KADIN’ın bu madde hükmüne aykırı olarak Platforma üye olması ve durumun tespiti halinde ÜRETEN KADIN, üyelikten yeniden çıkartılacaktır.

1.9. Ev içi ürün ve hizmet ÜRETEN KADIN 30/04/2021 tarihinde yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:314 sayılı Resmi Gazetedeki muafiyet kapsamında fatura veya perakende satış fişi düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır ancak vergi mükellefiyeti bulunan ÜRETEN KADIN’ın 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m. 8. uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır.

1.10. Alıcı'ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca ÜRETEN KADIN'ın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesiyle sebebiyle Alıcı’nın uğradığı zararlar ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.11. ÜRETEN KADIN Platformdaki kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜRETEN KADIN ayrıca öncesinde ÜRETKAZAN’ın yazılı izni olmaksızın Alıcılara herhangi bir reklam ve/veya pazarlama çalışması yapamayacak (ürünün ÜRETEN KADINLARA ait kutularla gönderilmesi dışında), Alıcılara ürün ve/veya hizmetle birlikte herhangi bir promosyon malzemesi, numune ürün gibi bir gönderide bulunmayacaktır.

1.12. ÜRETEN KADIN 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun davranacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.13. ÜRETEN KADIN'nın Platform üzerinden satışa sunacağı ürünlerin gıda olması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere gıda mevzuatıyla ilgili tüm ikincil mevzuata ve gıda kodeksine uygun hareket edeceğini, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca gerek Platform üzerinden gerekse de ürünlerin teslimi sırasında ürünlerle ilgili bilgilendirme yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yapılmasından münhasıran sorumlu olduğunu, ÜRETKAZAN'ın bu hususta herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, işbu yükümlülüğe aykırı davranması halinde ÜRETKAZAN'ın uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.14. ÜRETEN KADIN, mevzuattaki aksine hükümler saklı kalmak kaydıyla, Alıcının Platformdan satın aldığı ürünleri 15 (on beş) gün içerisinde herhangi bir sebep öne sürmeksizin cayma hakkını kullanarak iade edebileceğini, böyle bir durumda Alıcı'nın 7 (yedi) güne kadar ürünü kargoya verme hakkının olduğunu, cayma hakkı nedeniyle kendisine gönderilen ürünleri iade almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.15. ÜRETEN KADIN'ın işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde ÜRETKAZAN uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. ÜRETKAZAN bu bedelleri ÜRETEN KADIN 'ın herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir.

2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

ÜRETKAZAN, işbu Sözleşmedeki herhangi bir maddeyi Platform üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şu kadar ki bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Satıcı 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşmeyi her hangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

3. GİZLİLİK

3.1. Taraflara ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler "Gizli Bilgi" olarak kabul edilir.

İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dahilin de olan ve tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal ve her halde 2 (iki) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun 3. Kişilerle doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

3.2. Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde bilginin gizi iliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

4.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1. ÜRETİCİ KADIN veri işleyen sıfatı ile ÜRETKAZAN ile paylaşabileceği/transfer edebileceği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceği her hangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra ÜRETKAZAN adına elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak

a) Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve ÜRETKAZAN'ın tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi, ÜRETKAZAN'ın belirttiği amaç dışından herhangi bir amaçla kullanmamayı, amacın ortadan kalkması halinde verileri derhal imha etmeyi,

b) Kişisel verilerin herhangi bir surette 3. kişilere aktarılması halinde işbu 7. maddedeki yükümlülüklerden 3. kişilerin de aynı şekilde sorumlu olmasını sağlayacağını,

c) Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak ÜRETKAZAN'ın menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere) konusunda ÜRETKAZAN'a derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği ÜRETKAZAN'a vermeyi ve ÜRETKAZAN ile tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak ÜRETKAZAN tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı,

d) İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,

kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

5. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

6. SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ YE SONA ERME

Taraflar, her zaman 1 (bir) ay önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla işbu Sözleşmeyi gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme'nin feshi durumunda, işbu Sözleşmedeki gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır.

7.DEVİR YASAĞI

ÜRETEN KADIN, işbu Sözleşmeden doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini ÜRETKAZAN'ın yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. ÜRETKAZAN’ın yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK YE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde AYDIN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

ÜRETEN KADIN, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ÜRETKAZAN'ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup: Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

11. BİLDİRİM

ÜRETEN KADIN ve ÜRETKAZAN, ÜRETEN KADIN'ın Platforma üye olurken bildirdiği e-posta/kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, ÜRETEN KADIN'ın Platforma kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, ÜRETEN KADIN'ın eposta/kayıtlı elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

12. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan Damga Vergisi ve sair tüm vergiler ile harçlar ÜRETKAZAN olarak tarafımızca karşılanacaktır.

13. YÜRÜRLÜK

13 (on üç) maddeden ve 5 (beş) ekten ibaret bu işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ÜRETEN KADIN tarafından ıslak imza ve/veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı tarihte geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Ekler işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

EKLER;

EK1: Üyelik koşullarını sağlayacak belgeler listesi

EK2: Bilgilendirme ve Muvafakatname

EK3: Vade ve Komisyon Tablosu

İŞLETME SAHİBİ ÜRETEN KADIN

Selma YILMAZ – Üretkazan.com

EK-1 ; Cari Açılışı İçin Talep Edilecek Evrak Listesi

• Ev içinde üretilen ürün ve hizmetlerin evde yapıldığını gösterir açık adres

• İkametgah belgesi

Şahıs Şirketi, Tacir, Tüzel Kişi veya Adi Ortaklık iseniz:

• Ortaklık Sözleşmesi / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

• Faaliyet Belgesi

• İmza Sirküleri

• Vergi Levhası

• Kooperatif ise kooperatif sözleşmesi

Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi ÜRETKAZAN'da olacaktır. Satıcı işbu Sözleşmedeki tüm eklerin kaşeli ve imza yetkilileri tarafından imzalanmış orijinal kopyasını Platform üzerinden duyurulan süre içerisinde ÜRETKAZAN'a iletmekle yükümlüdür.

EK-2; Muvafakatname

ÜRETEN KADIN İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi'nde yer alan genel işlem şartları tarafımızca detaylı olarak incelenmiş, avukatlarımız a/danışmanlarımıza incelettirilmiş ve karşılıklı müzakere edilerek kabul edilmiştir. Özellikle anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları hakkında bilgilendirilmiş, anlamlarını, aleyhimizde doğurabileceği sonuçlarını ayrıntıları ile incelemiş, teknik hususları alanında uzman kişilerle de görüşüp değerlendirmiş bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılan sözleşmeyi imzalamayı ve Sözleşme hükümlerinin bütünün tarafımıza uygulanmasını kabul ederim/ederiz.

EK-3: Vade ve Komisyon Tablosu

ÜRÜN TUTARI  ÜRÜN KOMİSYON TUTARI

0 – 500 TL arası                0,05 krş

501 – 1000 TL arası          0,10 krş

1001 – 10000 TL arası      0,20 krş

10001 –                             0,30 krş

ÜRETKAZAN; satışı yapılan ürün ve hizmet bedellerini, komisyon ve bağış bedeli düşüldükten sonra 30 günün sonunda ÜRETEN KADIN hesabına gönderecektir.